(ของหมด) สายไฟ 3 รู สำหรับ Notebook ความยาว 1.8 เมตร (0.75 MM2)

CAB00333-M1.8

สายไฟ 3 รู สำหรับ เสียบต่อกับ Adaptor Notebook

Share

สายไฟ 3 รู สำหรับ เสียบต่อกับ Adaptor Notebook
• ความยาวสาย
1.8 เมตร  (3 x 0.75 MM2)