สายโทรศัพท์ เข้าหัวสำเร็จรูป ยาว 10 เมตร

NET00027-10

สายโทรศัพท์ (RJ-11) เข้าหัวสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน ใช้ต่อเชื่อมระหว่างเต้ารับสายโทรศัพท์ กับ เครื่องรับโทรศัพท์ หรือ เครื่องโทรสาร

Share

สายโทรศัพท์ (RJ-11) เข้าหัวสำเร็จรูป  พร้อมใช้งาน
ความยาวสาย 10 เมตร
ใช้ต่อเชื่อมระหว่างเต้ารับสายโทรศัพท์  กับ  เครื่องรับโทรศัพท์  หรือ เครื่องโทรสาร