สายต่อยาว Sata+Power มีช่องขันน๊อตยึด (M>F)

CAB00230-H

สายต่อเพิ่มความยาวสาย Sata+Power รวมกันภายในเส้นเดียว ช่วยเพิ่มความยาวสายเดิมให้ยาวเพิ่มขึ้น บริเวณหัวเสียบ จะมีร่องเว้าเพื่อใช้ขันน๊อตยึดได้

Share

สายต่อเพิ่มความยาวสาย  Sata+Power  รวมกันภายในเส้นเดียว
• ช่วย
เพิ่มความยาวสายเดิมให้ยาวเพิ่มขึ้นอีก 40 เซนติเมตร
• บริเวณหัวเสียบ  จะมีร่องเว้าเพื่อใช้ขันน๊อตยึดได้
เป็นสายตัวผู้ 1 ด้าน อีกด้านหนึ่งเป็นตัวเมีย ( M > F )